از خاله بازی هایمان گوشه ی قرنیز اتاق وتصویر سنگ ها که در زمان حک شدوقد کشیدنمان ...         تا حسابان تا جبر تا حالا...

ناخواسته بر مسیر رفتنش خیره شدم.  به یاد شب امتحان های هندسه که تمام شد وجبر که به بی نهایت رفت.

/ 2 نظر / 15 بازدید
رهگــذر

چقــــدر خوب توصیف کردی...